Đại hội cổ đông thường niên 2017

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diên ra vào ngày 31/03/2018 thành công tốt đẹp, đánh dấu một cột mốc mới trong sự phát triển của toàn công ty.